شیر کنترل

دسته بندی محصولات
سازنده

Resilient Seated Valve

شیر کنترل EBKL2D31X221040/04FL

موتور کنترل سرو Voith Control servo motor

درباره شیر کنترل

شیر کنترل تجهیزی است از تجهیزات ابزار دقیق ، که جهت تنظیم یا کنترل مستقیم میزان جریان و به دنبال آن مقادیر فرآیند مانند فشار، دما و سطح سیالاتی هم چون گاز، روغن، آب و بخار (فشار، دبی و یا سطح سیالات) به کار برده می شود. این تجهیز، بخشی مهم از حلقه کنترل بوده و از رایج ترین نمونه ها در کنترل نهایی یک سیستم است.