جمو - gemu

دسته بندی محصولات
سازنده

Diaphragm valve, pneumatically operated

شیر دیاگفرامی پنوماتیک - GEMÜ R690

شیر دیاگفرامی پنوماتیک - GEMÜ R690 40D

درباره جمو - gemu